• Resilience
  • Resources
  • Research
  • Mga Karanasan ng mga Dayo sa Malalakas na Bagyo at Pagbaha sa Dalawang Barangay ng Pakil, Laguna mula 1970-2010: Isang Politiko-Ekolohikal na Pag-aaral

Mga Karanasan ng mga Dayo sa Malalakas na Bagyo at Pagbaha sa Dalawang Barangay ng Pakil, Laguna mula 1970-2010: Isang Politiko-Ekolohikal na Pag-aaral

Authors / Editors: Flordeliz A. Agra


ABSTRACT

Layunin ng pag-aaral na alamin ang karanasan ng mga dayo sa Barangay Burgos at Barangay Banilan ng Pakil, Laguna sa mga malalakas na bagyo at mga pagbaha mula 1970 hanggang 2010. Gamit ang politico-ekolohikal na pananaw, kumalap ng datos ang mananaliksik sa pamamagitan ng fieldwork, pakikipanayam, at pananaliksik sa mga website, nakalimbag na daluyan, at ahensya ng pamahalaan. Ipinakita ng pag-aaral ang dahilan ng pagkaranas ng mga dayong kalahok ng pagkasira ng kabahayan at kabuhayan sa pananalanta ng mga malalakas na bagyo at pagbaha sa nabanggit na panahon. Hindi lamang dahil sa pisikal na kondisyon ng kanilang lugar panirahan kaya nakaranas ng mga kalamidad ang mga kalahok, kung hindi dahil sa kanilang mababang kakayahang pang-ekonomiya at sa umiiral na political patronage na nagreresulta sa hindi pagpapatupad ng mga lokal na namumuno ng mga polisiya at batas ukol sa zoning at land use sa dalawang barangay. Dagdag pang dahilan ang relasyong client-patron na namamagitan sa mga dayo at taal na taga-Pakil, kung saan hinahayaang manatili ng mga huli ang mga kalahok sa kanilang mga lupain kapalit ng pagiging tauhan at trabahador.

Napatunayan ng pag-aaral na ang politico-ekolohikal na pananaw ay mabisa sa pagtalakay ng relasyon at ugnayan ng tao, pulitika at kalamidad. Ipinanukala ang pagsasagawa ng parehong pag-aaral sa mga lugar sa bansa na madaling maapektuhan ng mga bantang panganib gamit ang parehong perspektiba.